لوازم آزمایشگاه شیمی

طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا (uv – vis ) توسط اتم های خنثی و در حالت گازی است. در یک تجزیه جذب اتمی توسط دستگاه اتمیک ابزوربشن ، عنصر مورد اندازه گیری توسط شعله تبخیر می شود و به حالت عنصری کاهش می یابد و توسط این تکنیک دستگاه اتمیک ابزوربشن برای شناسایی کیفی و کمی انواع مختلف فلزات در تمام انواع مواد و محلول ها بکار برده می شود. حدود ۳۰ عنصر به وسیله این دستگاه قابل اندازه گیری می باشد. دقت این تجهیز ppm می باشد. برای آنالیز با این دستگاه نمونه باید در اسید های معدنی حل شود ونهایتاً به دستگاه داده شود. برای هر عنصر نیاز به لامپ مخصوص آن عنصر می باشد. برای اندازه گیری عناصری مانند Au, Ag, Al, Mn, Sn, Zn, Cu, … ازاین تجهیز استفاده میشود.

مطالب مشابه

نظرات