خرید تجهیزات ژنتیک و بیوتکنولوژی

یکی از مهمترین پیشرفت ها در دو دههء گذشته در زمینه ی بیولوژی مولکولی به ویژه در کاربردهای تشخیصی، واکنش زنجیرهء پلیمراز  می باشد،

که علاوه بر افزایش سرعت آزمون های وابسته به DNA ، در بیشتر موارد باعث افزایش حساسیت اینگونه آزمایش ها شده است.

PCR به یک روش ازدیاد مقادیر جزیی DNA (یا RNA) تا حد مشاهده آنها توسط روشهای ساده و رایج آزمایشگاهی اطلاق می شود.