تجهیزات پاتولوژی

پاتولوژی پاتولوژی در لغت  به معنی آسیب شناسی و هم چنین مطالعه بیماری‌ها میباشد. پاتولوژی در حقیقت مثل پلی است میان دانش روز جهان و پزشکی. این علم از مراقبت بیمار، آزمون های تشخیصی و هم چنین [...]

پلاریمتری

پلاریمتری به طور کلی پلاریمتری را می توان مطالعه چرخش نور قطبیده از طریق یک ماده تعریف کرد. پلاریمتری از آن جهت اهمیت دارد که تجزیه‌های کیفی و کمی و هم چنین تعیین ساختمان های شیمیایی مواد، [...]

اکسیژن متر

اکسیژن متر اکسیژن متر دستگاهی است به منظور اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در مایع و یا محیط، این دستگاه یکی از مهمترین ابزار دقیق جهت پایش و کنترل پروژه هایی است که میزان اکسیژن در آن ها حائز [...]

الکتروفورز

الکتروفورز الکتروفورز ، از دو واژه ی Electro (به معنای الکتریکی) و Phoresis (به معنی انتقال ذره) تشکیل شده است. الکتروفوز در کل به معنای جابجایی ذرات درون یک مایع، تحت تاثیر یک میدان الکتریکی می [...]