bwb image

فروش فلیم فتومترکمپانی BWB / خرید فلیم فتومترکمپانی BWB

فلیم فتومترساخت کمپانی BWB  انگلستان

مدل : XP-5

توضیحات

فروش فلیم فتومترکمپانی BWB / خرید فلیم فتومترکمپانی BWB

فروش فلیم فتومتر/ خرید فلیم فتومتر/ نمایندگی فلیم فتومتر xp

از فلیم فتومتر برای اندازه گیری لیتیوم ، سدیم و پتاسیم در مایعات بدن استفاده می شود. انواع پیشرفته این دستگاه قادر به اندازه گیری کلسیم نیز می باشند . در فلیم فتومتر ، نمونه به کمک اکسیژن فشرده ( هوا ) به صورت قطرات ریز یکنواخت به درون شعله اسپری می شود . نمک های فلزی در داخل شعله تبخیر شده و به سرعت به اتم های گازی تفکیک می شوند . وقتی دما از حد بحرانی بالاتر می رود اتم های گازی ، انرژی جذب می کنند و این انرژی موجب برانگیختگی الکترون ها از یک تراز انرژی بالاتر می شود . وقتی این الکترون ها به تراز پایه خود باز می گردند انرژی جذب شده را به صورت امواج نوری از دست می دهند . میزان از دست دادن انرژی ، در نتیجه بازگشت الکترون ها از تراز برانگیخته به تراز پایه می باشد . در نتیجه نور ساطع شده نیز دارای طول موج مشخصی می باشد که برای هر اتم اختصاصی است . شدت نور ساطع شده در هر طول موج مشخص با مقدار اتم های فلزی برانگیخته نسبت مستقیم داشته و می توان آن را با فیلترهای نوری مناسب و فتودتکتور اندازه گیری کرد .

از Emission PHotometry ( فتومتری نشری ) برای اندازه گیری فلزات قلیایی که برانگیخته شدن آنها به انرژی کم و دمای پایین ( پروپان – اکسیژن یا بوتان – اکسیژن ) نیاز دارد استفاده می شود . اندازه گیری کلسیم نیاز به شعله های با دمای بالاتری دارد ( استیلن – اکسیژن ).

رابطه بین غلظت و عنصر پراکنده در فیلم فتومتر

در حالت ایده آل رابطه بین غلظت عنصر پراکنده شده و شدت نور در یک طول موج مشخص خطی می باشد . درجه یونیزاسیون بستگی به غلظت عنصر مورد نظر ، متفاوت می باشد . مواد دیگر موجود در نمونه درجه یونیزاسیون عنصر مورد نظر را کاهش می دهند .در حالت گازی هم اتم ها و هم یون های یک ماده ممکن است برانگیخته شوند ولی طیف نشری یون ها و اتمها متفاوت می باشد .

انتخاب بهترین شرایط برای اندازه گیری به صورتی که فقط طیف نشر اتمی به دست بیاید ، حائز اهمیت است . فلیم فتومتری بر اساس تهییج  الکترون های اتم به وسیله انرژی حرارتی شعله می باشد . الکترون ها در حالت تهییج شده ( excited statee) ناپایدار بوده و انرژی اضافی را آزاد کرده و به حالت پایدار می رسند . این انرژی به صورت نور آزاد می شود . نور حاصله دارای سطوح انرژی متفاوت بوده و بنابراین متشکل از چند طول موج متفاوت می باشد . این طول موج های متفاوت یا خطوط اسپکتروم ( spectrum lines ) برای هر عنصر اختصاصی می باشد . در فلیم فتومتری طول موج نور به کار رفته برای اندازه گیری هر عنصر بستگی به انتخاب خط مزبور در طیف جذبی عنصر دارد . ( مثل اسپکتروفتومتری )

نور به کار رفته باید دارای انرژی کافی باشد تا روش اندازه گیری حساسیت کافی داشته باشد ، در ضمن طول موج انتخاب شده با سایر خطوط جذبی عنصر تداخل نداشته باشد و نزدیک آنها نباشد . فلزات قلیائی به آسانی در شعله تهییج می شوند ( در شعله های معمولی آزمایشگاه ) .

لیتیوم رنگ قرمز ، سدیم رنگ زرد ، پتاسیم رنگ بنفش ، روبیدیوم رنگ قرمز و منیزیوم رنگ آبی در شعله ایجاد می کنند . این رنگ ها جزء خصوصیات اتم های فلزی می باشد که به صورت کاتیون در محلول وجود داشته باشند . در شرایط ثابت و کنترل شده شدت نور در طول موج خاصی مستقیماً متناسب با مقدار انرژی تولید شده و متناسب با غلظت ماده مورد نظر در نمونه می باشد . از فلیم فتومتری برای اندازه گیری مستقیم غلظت بعضی فلزات استفاده می شود.

سایر کاتیون ها ( مثل کلسیم  ) در شعله معمولی به مقدار کمتری تهییج می شوند و مقدار نور ایجاد شده حساسیت کافی برای روش فلیم فتومتری را ندارد . برای افزایش حساسیت در مورد سایر کاتیون ها ، از شعله های با حرارت بیشتر استفاده می شود .

برای فلزاتی که به آسانی در شعله تحریک می شوند مثل فلزات قلیائی (سدیم – پتاسیم – لیتیوم ) تنها ۵-۱% اتم های حاضر در محلول در شعله تحریک می شوند . حتی با این درصد کم اتم های تحریک شده ، این روش برای اندازه گیری ف

لزات قلیایی به قدر کافی حساس می باشد . برای اتم ها و یون های فلزی که به اسانی در شعله تحریک نمی شوند ، روش emission   PH ometery حساسیت کافی ندارد.

گازهای مورد استفاده در فلیم فتومتری

مخلوط هیدروژن و اکسیژن شعله ای با حرارت بالا ایجاد می کند که معمولاً برای فلیم فتومتری به کار می رود . گاز طبیعی استیلن ، پروپان مخلوط با هوا یا اکسیژن هم مناسب می باشد . تمام این گازها و سایر عوامل اکسیدان برای این کار مناسب می باشند . استفاده از هر کدام بستگی به حرارت شعله مورد نیاز و حساسیت هر کدام دارد . لازم است حرارت شعله در طی اندازه گیری ثابت نگهداشته شود تا باعث تغییر حساسیت نشود .

ریگولاتورهای گاز با کیفیت بالا برای ثابت نگهداشتن حرارت شعله لازم و ضروری است . استاندارد کردن حرارت فلیم فتومتر در فواصل مرتب ضروری است . چون تغییرات حرارت شعله باعث تغییر نتایج تست ها می شود .

قسمت های دستگاه فلیم فتومتر

) Atomizer : وظیفه ی اتمایزر یا burner شکستن و تبدیل محلول به قطرات کوچکی است که در آن اتم ها انرژی حرارتی را از شعله جذب کرده و تهییج می شوند در نوع Total consumption burner گاز با سرعت زیاد از یک سر لوله کاپیلری که در محلول قرار دارد عبور می کند که سبب کشیده شدن مایع از طریق لوله کاپیلری به داخل شعله می شود.

در نوع Premix burner، محلول از طریق لوله کاپیلری براساس نیروی جاذبه وارد محفظه ای می شود که در آن گاز با سرعت زیاد جریان دارد و به صورت قطرات کوچک درآمده و وارد شعله می شود در این نوع قطرات بزرگتری ایجاد شده و وارد شعله نمی شوند و به هدر می روند.

۲) Monochromator : شامل شیار ورودی و خروجی (slit) و منوکروماتور، مشابه اسپکتروفتومتر می باشد، وظیفه این قسمت جدا کردن طول موج مورد نظر قبل از ورود آن به دتکتور می باشد. به صورت ایده آل منوکروماتور دستگاه فیلم فتومتر باید دارای کیفیت بالاتری از اسپکتروفتومتر باشد.

وقتی مواد غیریونی وارد شعله شوند، می سوزند و نوری با طول موج های متفاوت ایجاد می کنند که این نور را continous emission می نامند که به line emision عنصر مورد نظر اضافه می شود.

مسئله مهم در موقع کار با فیلم فتومتر، عدم کنترل کافی بر روی شعله و آسپیراتور (aspirator) می باشد، تغییر کوچک در فشار گاز باعث تغییر سرعت آسپیریشن نمونه و تغییر حرارت شعله می شود. با توجه به روش هایی که برای اطمینان از ثابت بودن شعله و آسپیریشن دستگاه فلیم فتومتر طراحی شده است، هنوز تغییرات زیادی در آنها مشاهده می شود. فلیم فتومترهای دارای استاندارد داخلی
(internalstandard) لیتیوم مناسب تر می باشند، یک شعله و چند دتکتور برای کنترل همزمان شعله به کار می روند. نسبت نور در دتکتور نمونه به رفرانس متناسب با غلظت نمونه است، بنابراین تغییرات شعله و آسپیراتور باعث تغییر همزمان در دتکتورهای نمونه و رفرانس می شود. با این روش خطای ناشی از تغییر شعله و سرعت آسپیریشن کاهش می یابد. نسبت بین دتکتورهای سدیم و پتاسیم با دتکتور لیتیوم مقایسه شده و به صورت دیژیتال نشان داده می شود.

به علاوه لیتیوم به عنوان بافر تشعشع (radiation buffer) عمل می کند. در موقع اندازه گیری پتاسیم، جواب آن بستگی به مقدار سدیم موجود در نمونه دارد، مگر اینکه ماده دیگری در غلظت بالا موجود باشد که آسان تر تحریک شود (مثل لیتیوم). در غیاب لیتیوم انرژی از اتم های تحریک شده سدیم به اتم های پتاسیم منتقل می شود و باعث تغییر درصد اتم های تحریک شده پتاسیم بسته به غلظت سدیم نمونه می شود. پس مقدار پتاسیم تحریک شده براساس غلظت سدیم موجود متغیر است و خطای فاحشی ایجاد می کند.

راه جبران این خطا، رقیق کردن نمونه با محلول حاوی غلظت بالای لیتیوم می باشد. پس تعداد درصد اتم های پتاسیم تحریک شده مستقل از غلظت سدیم نمونه خواهد بود. به این دلیل باید band path منوکروماتور، فلیم فتومتر باریک باشد تا بتواند این continous emission را تا حد امکان حذف کند ولی ماکزیمم line emission موردنظر را عبور دهد.

۳) Deteclor : دتکتور فلیم فتومتر مشابه اسپکتروفتومتر می باشد. در فلیم فتومتر باید تعادل حرارتی به سرعت حاصل شود (به وسیله کاربرد روش ها و وسایل مخصوص)، فلیم فتومترهایی که از PMP (photomultiplier) استفاده می کنند حساس تر هستند و به زمان کمتری برای رسیدن به تعادل حرارتی نیاز دارند. حتی فلیم فتومترهای دارای  PMPP هم احتیاج به آسپیریشن آب و استاندارد برای ایجاد تعادل حرارتی قبل از انجام اندازه گیری دارند.

۴) کوره (burner)

۵) کمپرسور هوا

۶) منبع گاز

۷) فیلتر و قطعات توری: فیلترهای انتخابی برای فلزهای مختلف عبارتند از: nm۶۷۱ برای لیتیوم، nm۵۸۹ برای سدیم، nm۷۶۸ برای پتاسیم.

با استفاده از استاندارد داخلی اندازه گیری مستقیم غلظت سدیم و پتاسیم با صحت و دقت قابل قبول امکان پذیر خواهد بود. غلظت لیتیوم در اینترنال استاندارد mEq/lit۳۰۰۰ می باشد.

استفاده از فلیم فتومترهایی که رقت نمونه به صورت اتوماتیک تهیه می شود ترجیح داده می شود، چون خطای ناشی از عدم صحت و عدم دقت در موقع تهیه رقت کمتر می باشد.

 

فلیم فتومترساخت کمپانی BWB  انگلستان

مدل : XP-5

WWW.BANIKIMIA.COM

خانه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فروش فلیم فتومترکمپانی BWB / خرید فلیم فتومترکمپانی BWB”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =

یون مترAA2401