تجهیزات پاتولوژی

پاتولوژی پاتولوژی در لغت  به معنی آسیب شناسی و هم چنین مطالعه بیماری‌ها میباشد. پاتولوژی در حقیقت مثل پلی است میان دانش روز جهان و پزشکی. این علم از مراقبت بیمار، آزمون های تشخیصی و هم چنین [...]

پلاریمتری

پلاریمتری به طور کلی پلاریمتری را می توان مطالعه چرخش نور قطبیده از طریق یک ماده تعریف کرد. پلاریمتری از آن جهت اهمیت دارد که تجزیه‌های کیفی و کمی و هم چنین تعیین ساختمان های شیمیایی مواد، [...]

اکسیژن متر

اکسیژن متر اکسیژن متر دستگاهی است به منظور اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در مایع و یا محیط، این دستگاه یکی از مهمترین ابزار دقیق جهت پایش و کنترل پروژه هایی است که میزان اکسیژن در آن ها حائز [...]

الکتروفورز

الکتروفورز الکتروفورز ، از دو واژه ی Electro (به معنای الکتریکی) و Phoresis (به معنی انتقال ذره) تشکیل شده است. الکتروفوز در کل به معنای جابجایی ذرات درون یک مایع، تحت تاثیر یک میدان الکتریکی می [...]

اندوتوکسین و اگزوتوکسین

توکسین ها توکسین (به فارسی زهرابه) سمی می باشد که بو وسیله ی باکتری تولید شده یا در باکتری موجود است، زهرابه ها به طور کلی دو نوع اند درون‌زهرابه (اندوتوکسین) و برون‌زهرابه (اگزوتوکسین) در ادامه [...]

تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی آزمایشگاهی از مواد اصلی  و پرکاربرد در آزمایشگاه ها می باشند. مواد شیمیایی آزمایشگاهی در آزمایشگاه متفاوت مورد استفاده قرار گرفته می شوند. صنایع غذایی، [...]

تجهیزات جداسازی

تجهیزات جداسازی   سانتریفیوژ از تجهیزات عمومی آزمایشگاهی می باشد که برای جداسازی اجزای یک ترکیب مانند خون استفاده می شود. مکانیسم یک دستگاه سانتریفیوژ چرخش حول یک محور ثابت و جدا سازی اجزا [...]

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی پاتولوژی بالینی یکی از رشته های تخصصی در علم پزشکی به حساب می آید که در رابطه با شناسایی بیماری بر پایه ی آنالیز آزمایشگاهی مایعات بدنی به کمک تجهیزات آزمایشگاه [...]